تجدید بنای ،با بینش شیعی:(1)

درخواست حذف این مطلب

 


در دنیائی که استعمار جهانی،کمر به قتل بسته است،ایدئولوژی های نیرومند با پشتیبانی ابرقدرت های جهان،به جنگ خدا برخاسته اند و استعمار فرهنگی به مسخ ملت ها و محو اص های ما مشغول است،و سرمایه داری فاجعه های دیرین ظلم و غارت و بهره کشی و نظام طبقاتی را تا درجهء مرگ آوری تشدید کرده است و مصرف پرستیِ نسلِ پدر ها و ماتریالیسمِ نسلِ پسر ها را،با محمد(ص) و تشیع علی(ع) بیگانه می سازد؛جبههء ما،قیل و قال و مجادله های بی ثمر و حقیر نیست.


فاجعه های سهمگین و ریشه براندازی است،که با سلاح و توش و توان قدرت های جهانی،علم،تکنولوژی،سرمایه داری،فکر،فلسفه،فرهنگ،هنر،رفاه و مصرف پرستی تجهیز شده اند و کمر به «محو » و «مسخ مسلمانان» بسته اند و چه هوشیارانه،عمیق و قوی!


دشمنان ما در این عصر،امپریالیسم است،ماتریالیسم است و سرمایه داری،روح بورژوازی،استثمار،ماشینیسم،تضاد طبقاتی،فاشیسم،صهیونیسم،پوچ گرائی،حرص به رفاه،جنون مصرف،استعمار فرهنگی،با خود بیگانگی،لا ابالی گری و نیهیلیسم،گسیختگی تاریخی،مسخ فرهنگی و معنوی،سقوط ارزشهای اخلاقی،حکومت پول، و ...و به طور کلی،ماتریالیسم فکری که نسل پسر های ما را می رباید و ماتریالیسم اخلاقی و اقتصادی که نسل پدر هایمان را.


آن چه نسل جوان و روشنفکر ما را آسیب پذیر کرده است،یکی،نداشتن ایمان و ایدئولوژی،و یکی تسخیر شدن به وسیلهء ایمان و ایدئولوژی بیگانگان است.در آن صورت،جوان ما یک ط ء راحت الحلقوم در کام امپریالیسم و استعمار معنوی و فرهنگی و اخلاقی می شود.


آن چه در برابر این هر دو فاجعه می تواند مقاومت کند،تبدیل « »،از مجموعهء سنت های موروثی،میراث های فکری و فرهنگی و طبقاتی و قومی و اجتماعی قدیم،تابو های افی،دُگم ها و جزم های شبه مذهبی افی،تعصبات ارتجاعی و عادات و آداب مرسوم «طبق معمول سنواتی»،به یک «دعوت و بعثت ایدئولوژیک» است.به گونه ای که در آن،خدا،جهان،انسان،تاریخ،جامعه و آرمان و جهت و جبههء فکری،اجتماعی،انسانی و عملی هر فرد یا گروهی که بدان ایمان دارد،روشن،مشخص و در رابطه ای منطقی و مترقی با هم،تفسیر شده باشد.


مسئولیت اصلی و اصیل ما،تنها یک چیز است و آن در یک کلمه: «تجدید بنای مکتبی و مسلکی با بینش شیعی،بر اساس کتاب،سنّت،علم،زمان.»



ادامه دارد...